ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

งานศิลปาชีพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะส่งเสริม และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมิให้สูญหาย และช่วยเหลือราษฎรไทยให้มีรายได้เสริมจากอาชีพเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลัก และด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการฟื้นฟูและพัฒนางานฝีมือพื้นบ้าน ส่งผลให้เกิด " มูลนิธิศิลปาชีพ " ขึ้น

ทำให้งานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งในอดีตทำกันเฉพาะใต้ถุนบ้าน เพื่อใช้ภายในครอบครัว และบางอย่างกำลังจะสูญหายไป ได้กลับกลายเป็นงานฝีมือเข้าไปสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับว่ามีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และมีความเป็นเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทย จนกระทั่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO ) ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเหรียญเซเรสแด่พระองค์ เพื่อแสดงว่าพระองค์ เป็นผู้ทำประโยชน์ ให้แก่โลกในด้านการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น และองค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้า ฯ ถวายเหรียญทองโบโรพุทโธแด่พระองค์เพื่อ แสดงว่าพระองค์มีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของเอเซีย

สำหรับการเรียนรู้ ภายใน 2 ส่วนหลัก ๆ ที่ได้กล่าวไปนั้น สามารถจัดแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่ม และ แบ่งเวลา เพื่อเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ศึกษาเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง, ทฤษฎีใหม่ จำนวน 6 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

       1. ฐานนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ : บริเวณชั้นบนของอาคาร
       2. ฐานการเลี้ยงสัตว์ : บริเวณพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
       3. ฐานดิน น้ำ ปุ๋ย : บริเวณพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
       4. ฐานพืชผักไม้ผล : บริเวณพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
       5. ฐานนาข้าว : บริเวณพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
       และ 6. ฐานบัญชีฟาร์ม : บริเวณพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่

กลุ่มที่ 2 ศึกษาเรียนรู้ งานด้านศิลปาชีพ จำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่

       1. ฐานนิทรรศการงานส่งเสริมศิลปาชีพ
       2. ฐานสาธิตงานจักสาน
       3. ฐานสาธิตงานเครื่องปั้นดินเผา
       และ 4. ฐานสาธิตงานทอผ้า

หลังจากนั้นจึงสลับกลุ่ม โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม

ภาพกิจจกรม

<< ย้อนกลับ หน้าถัดไป >>

  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.