ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ กิจกรรมและการดำเนินงาน ติดต่อเรา หน้าแรก Webboard Reservation Form กิจกรรมวันแรก ด้านปรัชญา ด้านฝึกอาชีพ ด้านบริการประชาชน ด้านการผลิต งานศิลปาชีพ กิจกรรมวันที่สอง เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

คู่สมรสคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีแนวความคิดในการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ด้วยการเลี้ยงอาหาร การให้อาชีพ และการบริการสาธารณะ ซึ่งเป็นกิจกรรมครั้งคราว ตามห้วงเวลา ต่อมาจึงน้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และงานศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเผยแพร่แก่ เกษตรกร และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดอานิสงค์ถาวร และถวายเป็นพระราชกุศล

จากแนวความคิดดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ ทั้ง 4 ศูนย์ 4 ภาค โดยให้ สร้าง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริฯ และศูนย์สาธิตและส่งเสริมศิลปาชีพฯ ภาคเหนือ ขึ้นเป็นแห่งแรก โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก

ทั้งนี้รัฐบาลได้มอบให้กับกองทัพบก เป็นผู้ดูแลเนื่องจากว่า

 1. กองทัพบกมีพื้นที่มาก
 2. เมื่อไม่ได้เกิดภาวะสงคราม กำลังพลสามารถที่จะดูแลสถานที่นี้ไว้ได้
 3. ที่สำคัญที่สุดคือ กองทัพเป็นข้าราชการที่มีความจงรักภักดีสูง พร้อมที่จะรักษาเพื่อ เชิดชูพระบารมี
 4. กองทัพบกมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้อมที่จะถ่ายทอดพระราชดำริทั้งหลายแก่ ประชาชนทั่วไป
 1. เพื่อการเทิดพระเกียรติ และเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพ สำหรับเยาวชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 3. เพื่อการเสริมสร้างรายได้ และอาชีพเสริมแก่เกษตรกร และประชาชนในท้องถิ่น
 4. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สำหรับประชาชนทั่วไป
การดำเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ เป็นศูนย์สาธิต แนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และงานศิลปาชีพ โดย 1. จัดนิทรรศการ และการสาธิต 2. จัดฐานการเรียนรู้ 3. จัดการฝึกอบรม 4. จัดการท่องเที่ยวภายในศูนย์การเรียนรู้ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

การจัดนิทรรศการ และการสาธิต : ประกอบด้วย

นิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร ทฤษฎีใหม่ งานศิลปาชีพ การสาธิต ได้แก่ การทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ งานทอผ้า งานจักสาน งานปั้น และงานแกะสลัก

การจัดฐานการเรียนรู้ : ประกอบด้วย ฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานบัญชีฟาร์ม ฐานนาข้าว ฐานพืชผักผลไม้ ฐานดิน น้ำปุ๋ย และฐานการเลี้ยงสัตว์

การฝึกอบรม : ประกอบด้วยการฝึกอบรมอาชีพเสริม หรือความรู้ด้านการเกษตรแก่ เกษตรกร / ผู้สนใจ และการฝึกอบรมเยาวชน

การฝึกอบรมเยาวชน เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น เพื่อให้เยาวชน ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริ ฯ และน้อมนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ระยะเวลาในการฝึกอบรมมี 2 แบบ คือ แบบ 3 วั 2 คืน และแบบ 2 วัน 1 คืน โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมบังคับ : การเรียนรู้แนวพระราชดำริฯ กิจกรรมทางเลือก ได้แก่

 • การทดลองปฏิบัติงานเกษตรทฤษฎีใหม่
 • การเดินทางไกล (ศูนย์ฯ – พัน.สต.กส.ทบ.- อ่างเก็บน้ำแม่เย็น N ศูนย์)
 • กิจกรรมคนดีของสังคม
 • กิจกรรมทดสอบกำลังใจ
 • การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
 • การสาธิตดำรงชีพในป่า / การโดดหอสูง 32 ฟุต
 • ชมการสาธิตการใช้อาวุธบนหลังม้า และขี่ม้า
 • การเพาะเห็ด
 • การขยายพันธุ์พืช
 • กิจกรรมคืนกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์

การท่องเที่ยว : ประกอบด้วย การศึกษาแนวพระราชดำริฯ และเที่ยวชมกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ฯ รวมทั้งเที่ยวชม / ร่วมกิจกรรมกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ เยี่ยมชมวัดป่าดาราภิรมย์ ชมสาธิตการใช้อาวุธบนหลังม้า และขี่ม้า ชมสาธิตการใช้สุนัขทหาร ชมสาธิตการดำรงชีพในป่า และโดดหอสูง 32 ฟุต เป็นต้น

ขั้นตอนการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

 1. ศึกษาแนวพระราชดำริฯ ณ อาคารนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
 2. ศึกษาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่
 3. เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการงานศิลปาชีพ
 4. เยี่ยมชมงานทอผ้า งานจักสาน งานปั้น และงานแกะสลัก

ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคเหนือ มีวิทยากรประจำสามารถให้ความรู้แก่ทุกท่านที่มาศึกษา และเยี่ยมชมได้ในทุกโอกาส โดยเปิดให้เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ระหว่าง เวลา 08.30 น. N 16.30 น. ( อัตราค่าบำรุงสถานที่ 10.- บาท / ท่าน)

  หน้าแรก ติดต่อเรา เว็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
Copyright 2005 NorthernStudy.org - All rights reserved.